Người sống ở đời, cần phải coi trọng việc tu tâm, tu khẩu, tùy tiện nói lời làm tổn thương người khác, cuối cùng cũng khó tránh khỏi ác báo....

Kiếp trước con ngựa này đã lăng nhục, hành hạ áp bức hàng trăm người nô lệ da đen chính vì thế kiếp y phải trả quả báo làm thân ngựa...

Dưới đây là câu chuyện về một cử nhân chỉ vì mê muội chiếm đoạt tiền tài của người khác mà làm tổn hại đến thọ mệnh của chính...

Tôi muốn cầu xin những bạn trẻ đang muốn phá thai mà chưa đi phá xin các bạn hãy nương tay mà cứu lấy sinh mệnh này...

Trong lịch sử đã có quá nhiều bài học báo ứng cho hành động con người báng bổ và thậm chí phá hủy chùa miếu của Thần Phật...

Câu chuyện có thật dưới đây góp phần cảnh tỉnh chúng ta về luật nhân quả ở đời...

Kính khuyên những người làm thiện chớ nên dối lòng bởi vì đạo trời rất công bằng, báo ứng rất phân minh...

Nhất cử nhất động của chúng ta đều được âm tào địa phủ ghi chép lại và báo ứng theo đó mà phân minh....

Bài Hữu Ích Được Đọc Nhiều