Ông Giu-se, ông và gia đình cha ông ở bên Ai-cập. Ông Giu-se sống được một trăm mười tuổi. Ông được thấy con cháu của Ép-ra-im đến ba đời....

Khi truyền lệnh cho các con trai ông xong, thì ông Gia-cóp rút chân lên giường ; ông tắt thở và được về sum họp với gia tiên....

Ông Gia-cóp nói với ông Giu-se: Thiên Chúa toàn năng đã hiện ra với cha ở Lút trong đất Ca-na-an và chúc phúc cho cha....

Pha-ra-ô nói với ông Giu-se rằng: Cha và anh em ông đã đến với ông. Đất Ai-cập mở ra trước mặt ông, ông hãy cho cha và anh em ông ở chỗ tốt nhất trong xứ....

Ông Giu-se nói với anh em ông và gia đình cha ông: Tôi sẽ lên báo tin cho Pha-ra-ô và tâu vua rằng: Anh em tôi và gia đình cha tôi ở đất Ca-na-an đã đến với tôi....

Tôi là Giu-se đây! Cha tôi còn sống không? Nhưng anh em không thể trả lời: thấy mình đối diện với ông, họ bàng hoàng....

Ông Giu-se truyền cho người quản gia của ông: Anh hãy đổ đầy bao lúa của mấy người này; họ mang được bao nhiêu thì đổ cho họ bấy nhiêu....

Khi ông Giu-se vào nhà, họ dâng ông quà họ đã mang theo vào nhà đó, và sụp xuống đất lạy ông. Ông vấn an họ và nói : "Các người đã nói đến cha già của các người, ông cụ có được bình an không?...

Bài Hữu Ích Được Đọc Nhiều