Người sống ở đời, cần phải coi trọng việc tu tâm, tu khẩu, tùy tiện nói lời làm tổn thương người khác, cuối cùng cũng khó tránh khỏi ác báo....

Cuộc sống sẽ tươi sáng, tốt đẹp hơn khi chúng ta mở rộng tấm lòng để tích đức tu thiện hầu cải tạo vận mệnh cho chính mình...

Kính khuyên những người làm thiện chớ nên dối lòng bởi vì đạo trời rất công bằng, báo ứng rất phân minh...

Nhất cử nhất động của chúng ta đều được âm tào địa phủ ghi chép lại và báo ứng theo đó mà phân minh....

Sau khi nghe lời giảng đạo của Vương sơn nhân, lấy cứu người xót vật làm trọng, Lô Quân thuận lợi vượt qua kiếp nạn, còn được trường thọ...

Đập phá tượng Thần, ba đời con cháu của một gia đình phải lãnh hậu quả, cho đến ngày nay quả báo vẫn chưa kết thúc...

Con người làm ác thì nhất định sẽ phải gặp quả xấu, dẫu cho tự sát đi nữa cũng không thoát được...

Tiền làm có giàu bao nhiêu đi nữa mà sát sanh ăn thịt hoài rồi bệnh tật triền miên thì cuộc sống nào có sung sướng gì...

Bài Hữu Ích Được Đọc Nhiều