Người sống ở đời, cần phải coi trọng việc tu tâm, tu khẩu, tùy tiện nói lời làm tổn thương người khác, cuối cùng cũng khó tránh khỏi ác báo....

Giờ tôi hiểu được cảm giác của chị rồi, một kẻ thứ ba khác xuất hiện, tôi rời khỏi vòng tay anh và nghĩ đến hai từ “quả báo"...

Cuộc sống sẽ tươi sáng, tốt đẹp hơn khi chúng ta mở rộng tấm lòng để tích đức tu thiện hầu cải tạo vận mệnh cho chính mình...

Kính khuyên những người làm thiện chớ nên dối lòng bởi vì đạo trời rất công bằng, báo ứng rất phân minh...

Hãy cho đi nhiều hơn một chút thiện tâm cùng yêu mến, hạn chế một chút cay nghiệt cùng lạnh lùng, để cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn...

Nhất cử nhất động của chúng ta đều được âm tào địa phủ ghi chép lại và báo ứng theo đó mà phân minh....

Sau khi nghe lời giảng đạo của Vương sơn nhân, lấy cứu người xót vật làm trọng, Lô Quân thuận lợi vượt qua kiếp nạn, còn được trường thọ...

Đập phá tượng Thần, ba đời con cháu của một gia đình phải lãnh hậu quả, cho đến ngày nay quả báo vẫn chưa kết thúc...

Bài Hữu Ích Được Đọc Nhiều