Không duyên không gặp, không nợ không đến, con cái đến với cha mẹ ở kiếp này cũng là vì duyên nợ mà đến...

Tiền của là vật ngoại thân đến khi chết đi cũng chẳng mang theo được gì nhưng có nhiều người vẫn không nhận ra điều này mà luôn tham tiếc...

Địa ngục thật sự rất đáng sợ, nhưng chỉ cần duy trì thiện niệm và lương tri, một lòng tinh tấn tu hành thì có thể rời xa khỏi nó...

Có những người vì đã mắc nợ người ta trong tiền kiếp nay đầu thai làm con để đền ơn nên con cái đến với cha mẹ kiếp này cũng là vì vậy...

Bài Hữu Ích Được Đọc Nhiều